Bergboslaan 3 | 1840 Londerzeel | 0497 33 32 72

Privacyverklaring Acupunctuurpraktijk Sanbao

Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving is onze taak om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. Acupunctuurpraktijk Sanbao hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens!

Uw persoonsgegevens worden door acupunctuurpraktijk Sanbao verzameld via mail of telefonisch wanneer u contact met ons opneemt voor informatie over onze zorgverlening. Daarnaast vragen we u ook om ons enkele persoonlijke gegevens te bezorgen bij de effectieve start van de zorgverlening.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen acupunctuurpraktijk Sanbao is onderworpen aan het Belgisch recht. (De Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Deze Privacyverklaring kan soms worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie. De laatste wijziging gebeurde op 21 mei 2018.

Wij verzamelen en verwerken enkel persoonsgegevens:

  • om de door u gevraagde informatie te verstrekken
  • om de door u gewenste zorgverlening te kunnen bieden
  • om onze prestaties te kunnen factureren aan de patiĆ«nt
  • om informatie of een reclamefolder te verzenden
  • om u te kunnen contacteren wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
  • om wettige verplichtingen na te komen

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is voor een goede zorgverlening (vb. je huisarts)

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. De bewaarperiode hangt af van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. De gegevens worden bewaard op grond van de behandelrelatie en dus niet op grond van een toestemming.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
Alle personen die namens acupunctuurpraktijk Sanbao van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Rechten van de betrokkene

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kan daarvoor contact opnemen via e.de.wit@telenet.be.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.